Baki-Dou (2018), Chapter 41: Versus Sekiwake Taketsurugi